Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹18.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


Krn గోధుమలు, 500 g

High in nutrients and fiber.
 Lower your risk of heart disease.
 Lower your risk of stroke.
 Reduce your risk of obesity.
 Lower your risk of type 2 diabetes.
 Support healthy digestion.
 Reduce chronic inflammation.

₹41.00
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
16 other products in the same category:

Krn Finger millet ( Ragulu ), 500 g

There are not enough products in stock

Millet or Ragi as commonly well-known is frequently used in the South kitchens. It is a rich source of minerals like iron, calcium and thiamine. It is one of the most excellent Health food for controlling diabetes and reducing weight and cooling the body. The ragi flour is usually made into chappatis or rotis and served with vegetables.

Price ₹32.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Bajra Flakes

There are not enough products in stock

Its a super food taste and health wise. Among millets , Bajra( Pearl Millet) offers you balanced diet and Hemoglobin and improves the whole of digestive system. ... Ready to cook Bajra flakes is a boon to current fast paced lives.

Price ₹55.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Sorghum ( jonnalu ), 500 g

There are not enough products in stock

Sorghum is another one of the ancient cereal grain and grown mostly for their fodder value. Sorghum has high nutritional value, with high levels of unsaturated fats, protein, fibre, and minerals like phosphorus, potassium, calcium, and iron. Its also high in calories and macronutrients, jowar has more antioxidants than blueberries and pomegranates....

Price ₹30.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Bengal gram - Roasted (Veyinchina senaga pappu)

There are not enough products in stock

A part of the chickpea familyIt has a flat and rounded shape, which looks as if it has been cut in two halves. The grams have a bright yellow color and nutty texture. It was one of the earliest cultivated legumes.High protein content of the Bengal gram makes it perfect for everyday consumption. The dal helps in boosting your metabolism and contributes to...

Price ₹100.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Maize (Mokkajonna), 500 g

There are not enough products in stock

Dry roasted corn nuts will boast less fat than those that have been deep-fried. Also, coated or salted corn nuts will have higher sodium levels than other corn nuts. With that being said, the basic nutritional value of corn nuts is that they can help you add a bit of fiber and iron to your diet.

Price ₹35.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Bengal gram- chana dal (Pachi Senagapappu) - Raw

There are not enough products in stock

It has a flat and rounded shape, which looks as if it has been cut in two halves. The grams have a bright yellow color and nutty texture. It was one of the earliest cultivated legumesHigh protein content of the Bengal gram makes it perfect for everyday consumption. The dal helps in boosting your metabolism and contributes to overall health too. It is also...

Price ₹75.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Yellow lentils - Toor Dal (Kandhipappu)

There are not enough products in stock

You can often find these mild, sweet lentils in Indian and Middle Eastern dishes. They tend to become slightly mushy when cooked down, so this variety is often used for thickening soups, purees, and stews. Similar to red lentils, yellow lentils cook in about 15-20 minutes.

Price ₹106.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Sesame (Nuvvulu) Black

There are not enough products in stock

Sesame seeds are a good source of energy due to the high fat content. They contain healthy fats like polyunsaturated fatty acids and Omega-6. They also contain fiber, iron, calcium, magnesium and phosphorus that helps boost energy levels.

Price ₹46.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Horse gram (Ulavalu)

There are not enough products in stock

Horse Gram is a variety of bean generally used in many South Indian dishes. It is a reddish oval-shaped, brown colored, flattened and glossy skinned lentil. The edible seeds are very nutritious and are used for multiple cooking purposes. It is believed to be beneficial for treating kidney stones. It is a highly nutritious legume that helps reduce...

Price ₹25.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Black Gram Gundu whole without skin (Minapappu thokka lekunda)

There are not enough products in stock

Urad Dal is one of the richest sources of protein and Vitamin B. Urad dal is popularly soaked and ground to make the batter for dosas, idlis, vadas, etc. It is used in chutneys, curries and sometimes too makes desserts as well. Urad dal is also good for women as it has Iron, Folic Acid, Calcium, Magnesium, Potassium which makes it a healthy pulse. Urad...

Price ₹105.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Cow peas - Lobia seeds ( Bobbarlu ), 500 g

There are not enough products in stock

Lobia White is an extremely delicious, nutritious and protein packed dish. These are high in fiber, folate, protein, complex carbohydrates, soluble fiber and iron. They are well known for their consistency and their ability to absorb flavors. High in fiber, white lobia also contain necessary vitamins and minerals. he presence of fiber and antioxidants,...

Price ₹55.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Foxtail Millets (Koralu)

There are not enough products in stock

Foxtail Millet is rich in Vitamin B12 which is essential for maintaining a healthy heart, smooth functioning of the nervous system, and in general good for skin and hair growth. A diet including Foxtail Millet may improve glycemic control and reduce insulin, cholesterol and fasting glucose in Type-2 diabetes patients.

Price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Sesame (Nuvvulu) white

There are not enough products in stock

Sesame seeds are a good source of energy due to the high fat content. They contain healthy fats like polyunsaturated fatty acids and Omega-6. They also contain fiber, iron, calcium, magnesium and phosphorus that helps boost energy levels.

Price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook