×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


Krn Bengal gram - Roasted (వేయించిన శనగ పప్పు)

A part of the chickpea familyIt has a flat and rounded shape, which looks as if it has been cut in two halves. The grams have a bright yellow color and nutty texture. It was one of the earliest cultivated legumes.High protein content of the Bengal gram makes it perfect for everyday consumption. The dal helps in boosting your metabolism and contributes to overall health too. It is also rich in fibers and is laden with minerals like calcium, making it a sensible meat replacement for vegetarians.

Weight
₹100.00
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Krn శనగ పప్పు

There are not enough products in stock

It has a flat and rounded shape, which looks as if it has been cut in two halves. The grams have a bright yellow color and nutty texture. It was one of the earliest cultivated legumesHigh protein content of the Bengal gram makes it perfect for everyday consumption. The dal helps in boosting your metabolism and contributes to overall health too. It is also...

Price ₹75.00
In stock

Krn పెసలు - whole

There are not enough products in stock

Green Moong Whole prepared from whole moong beans. It is low in fat, and a wealthy source of fiber and protein which enables one to lower the high cholesterol level in body structure.

Price ₹100.00
In stock

Krn ఉలవలు

There are not enough products in stock

Horse Gram is a variety of bean generally used in many South Indian dishes. It is a reddish oval-shaped, brown colored, flattened and glossy skinned lentil. The edible seeds are very nutritious and are used for multiple cooking purposes. It is believed to be beneficial for treating kidney stones. It is a highly nutritious legume that helps reduce...

Price ₹25.00
In stock
16 other products in the same category:

Krn Bengal gram- chana dal (Pachi Senagapappu) - Raw

There are not enough products in stock

It has a flat and rounded shape, which looks as if it has been cut in two halves. The grams have a bright yellow color and nutty texture. It was one of the earliest cultivated legumesHigh protein content of the Bengal gram makes it perfect for everyday consumption. The dal helps in boosting your metabolism and contributes to overall health too. It is also...

Price ₹75.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Sesame (Nuvvulu) Black

There are not enough products in stock

Sesame seeds are a good source of energy due to the high fat content. They contain healthy fats like polyunsaturated fatty acids and Omega-6. They also contain fiber, iron, calcium, magnesium and phosphorus that helps boost energy levels.

Price ₹46.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Sesame (Nuvvulu) white

There are not enough products in stock

Sesame seeds are a good source of energy due to the high fat content. They contain healthy fats like polyunsaturated fatty acids and Omega-6. They also contain fiber, iron, calcium, magnesium and phosphorus that helps boost energy levels.

Price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Krn wheat ( Godhumalu ), 500 g

There are not enough products in stock

High in nutrients and fiber. Lower your risk of heart disease. Lower your risk of stroke. Reduce your risk of obesity. Lower your risk of type 2 diabetes. Support healthy digestion. Reduce chronic inflammation.

Price ₹41.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Bajra Flakes

There are not enough products in stock

Its a super food taste and health wise. Among millets , Bajra( Pearl Millet) offers you balanced diet and Hemoglobin and improves the whole of digestive system. ... Ready to cook Bajra flakes is a boon to current fast paced lives.

Price ₹55.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Black Gram Gundu whole without skin (Minapappu thokka lekunda)

There are not enough products in stock

Urad Dal is one of the richest sources of protein and Vitamin B. Urad dal is popularly soaked and ground to make the batter for dosas, idlis, vadas, etc. It is used in chutneys, curries and sometimes too makes desserts as well. Urad dal is also good for women as it has Iron, Folic Acid, Calcium, Magnesium, Potassium which makes it a healthy pulse. Urad...

Price ₹130.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Cow peas - Lobia seeds ( Bobbarlu ), 500 g

There are not enough products in stock

Lobia White is an extremely delicious, nutritious and protein packed dish. These are high in fiber, folate, protein, complex carbohydrates, soluble fiber and iron. They are well known for their consistency and their ability to absorb flavors. High in fiber, white lobia also contain necessary vitamins and minerals. he presence of fiber and antioxidants,...

Price ₹55.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Redlentils (Masoori Pappu), 500 g

There are not enough products in stock

Masoor dal is generally used Daal in India. It is essential that the split lentil should be without skin and red in colour. As it is split it does not need prior soaking. When cooked, it turns into a flexible golden coloured dal. It has one of the maximum percentages of protein. It helps in digestion, reduce the risk of heart disease, stabilized the blood...

Price ₹46.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Finger millet ( Ragulu ), 500 g

There are not enough products in stock

Millet or Ragi as commonly well-known is frequently used in the South kitchens. It is a rich source of minerals like iron, calcium and thiamine. It is one of the most excellent Health food for controlling diabetes and reducing weight and cooling the body. The ragi flour is usually made into chappatis or rotis and served with vegetables.

Price ₹32.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Black Gram with skin (Minapappu thokka tho)- whole

There are not enough products in stock

Urad dal is also known as black gram or black lentils. It packs a host of health benefits that can help in improving the skin's texture. It can do wonders for your skin as it is packed with minerals that make your skin look soft and supple

Price ₹130.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Horse gram (Ulavalu)

There are not enough products in stock

Horse Gram is a variety of bean generally used in many South Indian dishes. It is a reddish oval-shaped, brown colored, flattened and glossy skinned lentil. The edible seeds are very nutritious and are used for multiple cooking purposes. It is believed to be beneficial for treating kidney stones. It is a highly nutritious legume that helps reduce...

Price ₹25.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Green gram - pesalu - Moong dal- whole

There are not enough products in stock

Green Moong Whole prepared from whole moong beans. It is low in fat, and a wealthy source of fiber and protein which enables one to lower the high cholesterol level in body structure.

Price ₹100.00
Item is in Stock. You may order.

Krn Green gram-Moong dal (pesara pappu)

There are not enough products in stock

Moong dal will get from Mung beans. The split moong dal is utilized in Indian curries. It is high in fiber and protein, other than low on fat. Moong dal is cooked as any other dal is cooked. It can be used as stuffings.

Price ₹106.00
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook