Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


Vg బీన్స్

Beans are great for metabolism and regulation of the sugar level of blood. They support the adrenal regulation function and provide an excellent source of protein and fibre. A good source of many nutrients and proves to be a healthy diet.

Weight
₹70.00
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Vg చిక్కుడు కాయ

There are not enough products in stock

These narrow long beans, called Cluster beans or Guar, come with tiny pods and are highly nutritious.  Cluster beans are rich in minerals like potassium, folate, Iron and calcium. They are a rich source of vitamins such as A, B and K. Cluster beans and their seeds have enormous medicinal value and are packed with health benefits like decreasing blood...

Price ₹70.00
In stock
16 other products in the same category:

Vg Cluster beans (chikkudukaya)

There are not enough products in stock

These narrow long beans, called Cluster beans or Guar, come with tiny pods and are highly nutritious.  Cluster beans are rich in minerals like potassium, folate, Iron and calcium. They are a rich source of vitamins such as A, B and K. Cluster beans and their seeds have enormous medicinal value and are packed with health benefits like decreasing blood...

Price ₹70.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Sweet potato (chilakadadumpa)

There are not enough products in stock

 With flesh colours ranging from white, orange and yellow, sweet potatoes are ovate and cylindrical with golden brown or white-brown skin and a delicious sweet flavour.While the white fleshed are firm, orange fleshed are softer.Sweet potatoes prevent diabetes and reduce blood pressure. They influence fertility. They are advised to consume regularly during...

Price ₹30.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Potato

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹25.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Onion

There are not enough products in stock

Onions have many possible healthy benefits  including reducing the risk of obesity,heart disease and cancer.

Price ₹30.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Brinjal (vankayalu) ( violet )

There are not enough products in stock

Thai Brinjals are rich in dietery fibres, Vitamin C and K, phytonutrient compunds and high in anti-oxidants. Keeps check on cholesterol and blood sugar levels, excellent for weight loss, brain memory and blood circulation and also known for preventing cancer and heart diseases.It's high moisture and water content helps in skin rejuventaion.

Price ₹25.00
Item is in Stock. You may order.

Vgl Amaranth leaves 3 bunches (thotakoora)

There are not enough products in stock

Amaranth is one of the few multipurpose plants that can supply grains and leafy vegetables of high nutritional quality for use as food and feed. Amaranth grain is characterized by a relatively higher content of protein, higher lipid content, and lower starch content than those of the major cereals

Price ₹20.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Cauliflower 1piece

There are not enough products in stock

Cauliflower is made up of tightly bound clusters of soft, crumbly, sweet cauliflower florets that form a dense head. Resembling a classic tree, the florets are attached to a central edible white trunk which is firm and tender.One serving of cauliflower contains 77 percent of daily recommended value of vitamin C. Cauliflowers are rich in B complex...

Price ₹100.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Yam (kandagadda)

There are not enough products in stock

Yam contains calcium oxalate crystals which can cause irritation in the mouth and throat if eaten raw or not fully cooked. Boil the yam well and roast with masala and spices. Can also be baked and sauteed. Yams are a good source of vitamin C. They also provide a good amount of fiber, potassium, manganese, and metabolic B vitamins. The content of vitamin...

Price ₹35.00
Item is in Stock. You may order.

Vg aa Kakarakaya ( small bitter gourd)

There are not enough products in stock

Helps in maintaining blood sugar levels.    Lowers bad cholesterol levels.     For glowing skin and lustrous hair.     Cures hangovers and cleanses the liver.     Helps in weight loss.     Boosts your immune system.    Great for your eyes.

Price ₹70.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Cucumber Kheera Dosakaya

There are not enough products in stock

With high water content and crunchy flesh, Cucumbers have striped, light to dark green coloured skin that is edible. Cucumbers keep our body hydrated. Its hard skin has good amount of fiber and minerals. Eating cucumber improves digestion and reduces stress.It reduces the risk of breast, ovarian, uterine and prostate cancers. The anti-inflammatory...

Price ₹45.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Radish (mullangi)

There are not enough products in stock

Low in carbs and calories, radish is a root vegetables which contains good amount of fibre and Vitamin C. Radish is known to have anti-fungal properties. Some studies have found that radish can help in dealing with stomach ulcers.

Price ₹40.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Tapioca Karrapendalam

There are not enough products in stock

Tapioca is fortified with iron and copper, which are both essential for blood health. Healthy circulation, enough oxygen and keeping anaemia at bay, are some of the benefits of consuming tapioca regularly. Good digestive fibre is present in abundance in tapioca, which keeps stomach and digestion problems away.

Price ₹45.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Raw Groundnuts with skin and cover - 500gm

There are not enough products in stock

Raw peanuts are rich in B-complex vitamins, the antioxidant vitamin E and minerals that benefit your bones and immune system. It is rich in calcium which helps promotes healthy bones.

Price ₹70.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Garlic Big (Velluli Pedhavi)

There are not enough products in stock

Garlic is made of several heads wrapped in thin whitish layers. They are firm and have a mild flavour. Once crushed, they emit a strong and pungent aroma.  Used as flavouring in a wide variety of dishes like chutneys, rice, curries, sauce or to prepare garlic bread, pasta, etc. Garlic combats sickness, including the common cold and cough. They reduce...

Price ₹90.00
Item is in Stock. You may order.

Vgl Coriander leaves - kothimeera - 1 bunch

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Green chillies

There are not enough products in stock

Green chillis are the best kitchen ingredient to bring a dash of spiciness to recipes. The fresh flavour and sharp bite makes them a must in almost all Indian dishes. This particular green chilli variety is big. Rich in dietary fiber. So, it eases digestion. Protects against cancer and stimulates the cooling center of the brain by lowering the body...

Price ₹30.00
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook