×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


Vg చిలగడదుంప

 With flesh colours ranging from white, orange and yellow, sweet potatoes are ovate and cylindrical with golden brown or white-brown skin and a delicious sweet flavour.
While the white fleshed are firm, orange fleshed are softer.
Sweet potatoes prevent diabetes and reduce blood pressure. They influence fertility. They are advised to consume regularly during pregnancy and breast feeding.
Good for healthy digestive system, healthy eyes, teeth and gums.
Effective in reducing addiction to narcotics like cigarettes and liquor.

Weight
₹25.00
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Description


Product Details
You might also like

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock

Vg చేమ దుంప

There are not enough products in stock

A stuffy, fleshy underground root, Colocasia is also called 'Taro Root'. It is oval/globular in shape with a hairy coating on its skin and whitish yellow flesh. Colocasias are rich in carbohydrates and dietary fiber. They contain high levels of vitamin A, C, E, vitamin B6, and folate and regulate blood glucose levels, blood pressure, hypertension, and...

Price ₹25.00
In stock
16 other products in the same category:

Vg Cauliflower 1piece

There are not enough products in stock

Cauliflower is made up of tightly bound clusters of soft, crumbly, sweet cauliflower florets that form a dense head. Resembling a classic tree, the florets are attached to a central edible white trunk which is firm and tender.One serving of cauliflower contains 77 percent of daily recommended value of vitamin C. Cauliflowers are rich in B complex...

Price ₹35.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Garlic small (Velluli chinnavi)

There are not enough products in stock

Garlic is made of several heads wrapped in thin whitish layers. They are firm and have a mild flavour. Once crushed, they emit a strong and pungent aroma.  Used as flavouring in a wide variety of dishes like chutneys, rice, curries, sauce or to prepare garlic bread, pasta, etc. Garlic combats sickness, including the common cold and cough. They reduce...

Price ₹40.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Onion

There are not enough products in stock

Onions have many possible healthy benefits  including reducing the risk of obesity,heart disease and cancer.

Price ₹30.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Colocasia (chemadumpa)

There are not enough products in stock

A stuffy, fleshy underground root, Colocasia is also called 'Taro Root'. It is oval/globular in shape with a hairy coating on its skin and whitish yellow flesh. Colocasias are rich in carbohydrates and dietary fiber. They contain high levels of vitamin A, C, E, vitamin B6, and folate and regulate blood glucose levels, blood pressure, hypertension, and...

Price ₹25.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Lemon 4 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
Item is in Stock. You may order.

Vgl Coriander leaves - kothimeera - 1 bunch

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Drumsticks (munagakaya) - 1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
Item is in Stock. You may order.

Vgl Spinach (Palakura) 3bunches

There are not enough products in stock

Palak contains low fat and cholesterol, but a good amount of fiber. They lower the risk of cancer and the occurrence of asthma.It improves the blood glucose levels in people suffering from diabetes and also improves skin and bone health.

Price ₹15.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Brinjal (vankayalu) ( violet )

There are not enough products in stock

Thai Brinjals are rich in dietery fibres, Vitamin C and K, phytonutrient compunds and high in anti-oxidants. Keeps check on cholesterol and blood sugar levels, excellent for weight loss, brain memory and blood circulation and also known for preventing cancer and heart diseases.It's high moisture and water content helps in skin rejuventaion.

Price ₹40.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Brinjal ( green , white )

There are not enough products in stock

Thai Brinjals are rich in dietery fibres, Vitamin C and K, phytonutrient compunds and high in anti-oxidants. Keeps check on cholesterol and blood sugar levels, excellent for weight loss, brain memory and blood circulation and also known for preventing cancer and heart diseases.It's high moisture and water content helps in skin rejuventaion.

Price ₹40.00
Item is in Stock. You may order.

Vg aa Kakarakaya ( small bitter gourd)

There are not enough products in stock

Helps in maintaining blood sugar levels.    Lowers bad cholesterol levels.     For glowing skin and lustrous hair.     Cures hangovers and cleanses the liver.     Helps in weight loss.     Boosts your immune system.    Great for your eyes.

Price ₹65.00
Item is Currently Out-of-Stock

Vg Yam (kandagadda)

There are not enough products in stock

Yam contains calcium oxalate crystals which can cause irritation in the mouth and throat if eaten raw or not fully cooked. Boil the yam well and roast with masala and spices. Can also be baked and sauteed. Yams are a good source of vitamin C. They also provide a good amount of fiber, potassium, manganese, and metabolic B vitamins. The content of vitamin...

Price ₹20.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Coccinia (dondakaya)

There are not enough products in stock

The flesh of Coccinia is crunchy with a mild bitter after taste but the matured ones taste even sweeter. The translucent white flesh with seeds embedded turns red on ripening. They are oval to elongated with thick and light green skin. Coccinia protects the nervous system and prevents kidney stones. They improve metabolism and reduce fat. It acts as an...

Price ₹23.00
Item is in Stock. You may order.

Vg Ginger

There are not enough products in stock

Ginger merged with garlic is added into many spicy dishes. They are even used in beverages like tea and juices.Ginger root treats morning sickness. They reduce muscle pain, soreness and eases various stomach problems.Drinking ginger juice is a great medicine to relieve sore throats.

Price ₹30.00
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook